โรงเรียนในนครศรีธรรมราช

39988-horz.jpg

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 132 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์  29 หมู่ 10 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา  572/10 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร  11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  137 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 08180
โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง  หมู่ที่ 5 บ้านสามร้อยกล้า ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80340
โรงเรียนชุมชนใหม่  หมู่ที่ 8 บ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนดรุณศึกษา  เลขที่ 319 หมู่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  หมู่ที่ 1 บ้านบางพุทรา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนตันติวัตร  เลขที่ 478 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสง  44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โรงเรียนนาบอน 71 หมู่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านคลองจัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โรงเรียนบ้านคอกช้าง   ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนบ้านชะอวด   ถนนรถไฟสาย 3 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โรงเรียนบ้านทวดเหนือ  หมู่ที่ 9 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง  หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340
โรงเรียนบ้านทุ่งชน  หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านบางฉาง หมู่ที่ 3 บ้านบางฉาง ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
โรงเรียนบ้านบางด้วน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
โรงเรียนบ้านวังยวน เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านวังหิน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โรงเรียนบ้านหนองหนอน หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนบ้านห้วยหาร โรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงเรียนบ้านเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โรงเรียนบ้านในตูล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ เลขที่ 209 ถนนคลองจัง-ทุ่งสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนปากพนัง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนรัตนศึกษา เลขที่ 1 บ้านเขาราบ ถนนทุ่งสง-นาบอน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา 52 ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 223/11 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดกัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โรงเรียนวัดควนยาว หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ หมู่ที่ 15 บ้านปากโมระ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โรงเรียนวัดดอนยาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
โรงเรียนวัดท่านคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช